Referat af bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag d. 2. april 2024 kl. 19.30.

Fremmødte:

Leif, Kjeld, Jens, Poul, Pia, Line og Klaus

Meldt fra/ikke mødt:

Nina

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

Klaus

Ny andelshaver

Ny andelshaver

Ny andelshaver til lejlighed nr. 26 var indbudt og mødte indledningsvis til b-mødet for egen og vores præsentation.

 

Vores nye andelshaver hedder Mathilde, 45 år og medbringer to børn på hhv. 8 og 12 år.

 

Mathilde flytter ind i Magasingården ultimo maj 2024.

 

Mathilde har indtil for kort tid siden boet i Avedørelejren i en årrække, så præsentationen af Avedørelejren var overflødig.

 

Præsentation af Magasingården og bestyrelsesmedlemmerne blev kort foretaget.

 

Herefter forlod Mathilde mødet og bestyrelsen godkendte hende. Hun fik samtidig skriftlig besked om dette.

 

Velkommen tilbage til Avedørelejren.

 

Formanden orienterer

 

Generalforsamling 23. april 2024, herunder:

 

-      Indkaldelse og dagsorden

Udkast til denne blev gennemgået og med få rettelser blev den godkendt.

Udsendes senest d. 9. april 2024.

 

-      Beretning

Udkast til denne blev gennemgået og få rettelser foretaget. Dog manglede der præcisering af enkelte punkter, som efterfølgende foretages inden den godkendt fremsendes med indkaldelsen til GF.

 

-      Årsrapport 2023 og budget 2024

Disse ligger hos administrator og forventes færdige af revisor. Fremsendes ligeledes med indkaldelsen til GF.

 

-      Forslag/vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer til §§ 10 og 21 udsprunget af en Højesteretsdom og efterfølgende tolkning herpå af ABF. Forslaget kan allerede nu ses på vores hjemmeside.

 

Bestyrelsen stiller forslag om følgende datoer for havedage:

22. juni 2024

29. september 2024, og

27. april 2025.

 

Desuden stiller bestyrelsen forslag om afholdelse af GF d. 29. april 2025.

 

-      Valg

Kandidater på valg er på plads fra bestyrelsens side.

 

Bestyrelsen aftalte, at der afholdes bestyrelsesmøde forinden vores GF med deltagelse af administrator. Mødes indledes med fællesspisning.

 

 

 

 

Salg af andel

Salg af andel er godt i gang og tidsplan, herunder eventuelle efterfølgende indsigelser, gennemgået med sælger.

 

For køber – se ovenfor.

 

Tilbud på skadedyrsforsikring

Dette behandles på næste bestyrelsesmøde.

 

Renovationskonflikt

Se bestyrelsens beretning, hvor dette kort omtales.

 

Ny leverandør af vurderingsrapporter, El- og VVS-syn

Vurdering af lejlighed nr. 26 foretages af ny leverandør af vurdering, El- og VVS-tjek. Når denne foreligger, vurderer bestyrelsen om et skifte skal foretages.

 

Defekt alarm i elevator

Udskiftning af alarm er foretaget af KONE. Tilbud modtaget på ny for meget forbedret og fremtidssikret alarmsystem. Tilbuddet er godkendt.

 

Havedag d. 21. april 2024

Udkast til arbejdsopgaver gennemgået og med få justeringer blev denne godkendt.

 

Der foretages indkøb af diverse materialer, herunder hvid og sort maling til legehuset.

 

Det blev kort diskuteret, om opretning af lunker på gangareal mod parkeringspladsen ved miljøstationen, bør foretages på en havedag. Den foreløbige konklusion herpå var at udsætte dette og evt. kontakte en entreprenør for opretningen.

 

Nyt fra grundejerforeningen

Generalforsamling

Afholdes d. 18. april 2024 kl. 19.00. Forventes afholdt i Smedjen. Indkaldelse dog ikke modtaget.

 

Der forventes et formøde for alle i beboere i Avedørelejren. Formødet forventes afholdt i Bataillonen inkl. spisning inden selve GF.

 

Fra Magasingården deltager 2-3 personer fra bestyrelsen i Grundejerforeningens GF.

 

Bestyrelsen har ingen forslag til deres GF, men flere opfølgende punkter fra sidste års GF.

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Film på loftsvindue

Meget gammel sag om påsætning af film for afskærmning på vinduer på loftet er drøftet med andelshaver. Afventer status.

 

Fælleslys

Pærer for fælleslys i gården er skiftet.

 

Fuger i vinduer og døre

Nye fuger i vinduer og døre er nu kommet til stueplansvinduer og døre. Tilbud på dette indhentes.

 

Øvrige arbejder

Der er udført diverse småreparationer af gummi- og trælister samt vindue hos flere andelshavere. Desuden er der foretaget reparation af liste i trappeopgang.

 

Status vedr. verserende sager

Rotter i østfløjen

Denne sag er nu endelig ved at være afsluttet. Dog havde en andelshaver en mindre skade forvoldt af håndværker ifm. rottesagen. Håndværkeren ser på denne og udbedrer i samarbejde med andelshaver.

 

I forlængelse af denne sag, har vi modtaget tilbud på opsætning af rottespærrer. Det har vi godkendt og iværksættes.

 

Vi sender mail til orientering til alle Avedørelejrens foreninger mv. om rotter og vores bekæmpelse af dem.

 

Lunker i gården

Lunkerne i gården er udbedret af den daværende entreprenør, som gravede fiberkabler ned i vores gård.

 

Resultatet er meget tilfredsstillende set i lyset af den mængde nedbør der er kommet efter opretningen.

 

Opretningen er sket på entreprenørens garanti og har derved ikke kostet Magasingården penge.

 

I forlængelse af det gjorte arbejde, har bestyrelsen henvendt sig til TDC Fibernet for evt. kontaktoplysninger til entreprenøren, for evt. tilbud på opretning af de øvrige lunker mod parkeringspladsen ved miljøstationen.

 

Opgradering Internet

Vores Internetaftale leveret i grundpakken, er indgået i aftale med AV1 og AV2. Disse er forespurgt på deres holdning og indstilling til det tidligere fremsatte tilbud om opgradering. De har nu begge givet deres godkendelse af tilbuddet, og vi arbejder videre med dette over for tilbudsgiver.

 

For markant hurtige Internet bliver prisen 7 kr. mere pr. måned og binding i 3 år.

 

Udsugning

Udsugningen i især vestfløjen er undersøgt og testet af firma. Resultatet heraf er, at udsugningen er fundet i orden.

 

En andelshaver har dog anden opfattelse af udsugningen og at den tilsyneladende virker til at være defekt.

 

Det næste skridt bliver at foretage en videogennemgang af rørene for om de er mere eller mindre tilstoppet og derved med reduceret sug.

 

Når denne foreligger, tages stilling til det videre forløb.

 

Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Evt.

 

Intet.

Næste mødedato

23. april 2024 kl. 17.30, Værestedet.