Referat af bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag d. 23. april 2024 kl. 17.30 (efter generalforsamling).

Fremmødte:

Poul, Leif, Jens, Pia, Nina, Kjeld, Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Maiken

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

 

Klaus

Generalforsamling, tirsdag den 25. april 2023

Konstituering af bestyrelse

Nyt indvalgte bestyrelsessuppleant Maiken Larsen blev valgt ved fuldmagt og var ikke til stede.

Leif blev valgt som formand på den netop afholdte generalforsamling.

 

Herefter konstituerede bestyrelsen sig således:

Næstformand: Poul

Kasserer: Kjeld

Sekretær: Klaus

Menigt bestyrelsesmedlem: Jens

 

De tre valgte suppleanter er:

1. Pia Olsen

2. Nina Houe

3. Maiken Larsen

 

Formanden orienterer

 

Intet til dette punkt.

 

Nyt fra grundejerforeningen (GRAVL)

Intet til dette punkt.

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Intet til dette punkt.

 

Status vedr. verserende sager

Intet til dette punkt.

 

Behandling af indkomne forslag

Intet til dette punkt.

 

Evt.

Intet til dette punkt.

 

Næste mødedato

Leif fremsender forslag til datoer.