Referat af bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 19.30.

Fremmødte:

Poul, Leif, Jens, Pia, Nina, Kjeld, Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Maiken

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

 

Klaus

Formanden orienterer

 

Generalforsamling

Opfølgning, herunder evt. ny konstituering. Poul fortsætter sit bestyrelsesarbejde som næstformand indtil han har solgt sin andel og fraflyttet.

 

Derefter indtræder Pia Olsen, som menigt bestyrelsesmedlem og foreslås at overetage Pouls næstformandspost. Pia har indviliget i dette og bliver således næstformand.

 

Bestyrelsens opgave- og ansvarsfordeling af Pouls opgaver gennemgået og de fleste af disse videregivet.

 

Opgave- og ansvarsfordelingen ajourført og rettes til, så det fremgår af vores hjemmeside.

 

Poul afslutter de opgaver han kan nå inden sin fraflytning.

 

Årshjulet gennemgået og det gav ikke anledning til ændringer.

 

Referatet fra vores generalforsamling afventer vores administrator.

 

De reviderede vedtægter er klar til digital underskrift, når referatet fra generalforsamlingen foreligger, men ses tilrettet på vores hjemmeside.

 

 

 

Salg af andele

-      Andel 26, overdraget d. 1. maj 2024. Enighed mellem sælger og køber om udskiftning af wc.

Ved bestyrelsens gennemgang blev det yderligere konstateret, at ventiler til varmen sad fast.

 

-      Andel 13, der har været opslag i gården og ingen indstillet. Interesseliste udleveret til andelshaver og herfra starter det videre forløb.

 

Det bemærkes, at nyt skema vedr. overdragelse af andel er anvendt ved salg af andel 26, og det fungerede godt.

 

Gennemgangen af andel 26 viste, at ventiler for varmt og koldt vand samt varme ikke er blevet ‘motioneret’ efter at Hertz er gået over til fjernaflæsning af disse. Vi havde en gammel aftale med dem om, at de ‘motionerede’ ventilerne ved den fysiske aflæsning.

 

Det anbefales, at disse ventiler ‘motioneres’ mindst én gang om året.

 

Bestyrelsen vil gennemgå disse ventiler i så mange som muligt af lejlighederne ved næste havedag d. 22. juni 2024.

 

Procent for gebyr ved salg af andele

Der er tilsyneladende en fejl i denne procentsats, hvor det af skiftende referater fra bedstyrelsesmøder og generalforsamlinger er varierende satser mellem satserne 0,86 % og 0,68 %.

 

Praksis er dog at procentsatsen 0,68 % anvendes. Denne anvendes fortsat.

 

Bestyrelsen vil dog til næste generalforsamling for rettet dette og derved få det præciseret.

 

Varme- og vandregnskab 2023

Dette foreligger og er fremsendt til alle andelshavere i papirformat.

 

Nettobetaling til andelshavere på ca. 82.000 kr. mod ca. 130.000 kr. for 2022.

 

5 andelshavere vil få opjusteret deres acontobetaling.

 

Det for meget indbetalte acontobeløb og for lidt indbetalte acontobeløb korrigeres i boligafgiften for juni måned 2024.

 

Rottesikring ved udskiftning af wc-kumme

Beskrivelse herfor er blevet ajourført og fremgår af vores hjemmeside, herunder at VVS’er skal sikre, at røret fra faldstammen til toilettet er af metal eller sort plast og IKKE af hvidt plast.

 

Andelshaveres klage over chikane fra anden andelshaver

 

Personsag. Behandlet i fortrolighed.

 

Havedag d. 22. juni 2024

Det bemærkes her indledningsvis, at iflg. vores vedtægter, så er en andelshaver forpligtet til at deltage i mindst én af disse tre i perioden mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger.

 

For anerkendelse af dette, godkendes tillige efter praksis, at ikke-andelshaver med samme folkeregisteradresse kan deltage.

 

Formand for havedagen d. 22. juni 2024 bliver Poul. Pia deltager ligeledes fra bestyrelsen.

 

Overvejelser om fællesspisning om aftenen denne dag for alle andelshavere og deres familier. Deltagelse er som sædvanlig ikke betinget af deltagelse på dagens havedagsarbejde.

 

Mail om interesse for fællesspisning sendes rund til alle andelshavere, hvorefter de inden en given frist giver tilbagemelding på deres eventuelle deltagelse i fællesspisning.

 

Magasingården indkøber drikkevarer og andet til fællesspisningen.

 

Køleskab på mellemgangen

En andelshaver havde forespurgt på, om det gamle køleskab på mellemgangen på loftet ikke bør afskaffes og evt. nyt købes.

 

Bestyrelsen har undersøgt strømforbruget af dette hos Bolius. Dette viste, at der er en forskel på ca. 90 KwH/år på et gammelt og nyt køleskab i den aktuelle størrelse.

 

Bestyrelsen lader det gamle køleskab stå i tændt tilstand.

 

Solceller på taget

Bestyrelsen havde modtaget reklamemateriale herom. Bestyrelsen skønner, at det ikke er relevant. Ved mail høring i bestyrelsen var der kun én  kommetar, som var ‘Vi har vel et for lille tag-areal til at det giver mening at overveje’.

 

Forsikring

Bestyrelsen ønsker en vurdering af vores forsikringer.

 

Punktet behandlet i fortrolighed.

 

 

Nyt fra grundejerforeningen (GRAVL)

Intet til dette punkt.

 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

HFI-relæ slår fra

HFI-relæ i teknikskuret slår uprovokeret fra, så vi har bedt Hvidovre El om at se på dette og servicere dette.

 

Når det slår fra, har det indflydelse på lyset i teknikskuret og vores Tv-signal.

 

Fælles belysning

Tilbud på fælles belysning på lampe på sti mod p-plads og lyskontakt på loftet

 

 

 

Varme- og cirkulationspumpe

Denne har drillet lidt den seneste tid. Styringen skal sættes på konstant sol iflg. Danfoss.

 

Dette gøres af og kun af bestyrelsen.

 

 

Status vedr. verserende sager

Opgradering af Internet

Intet nyt vedr. dette. Vi afventer snarlig opgradering af dette og det vil sandsynligvis ske d. 31. maj 2024.

 

Poul – aktuelle og forberedte opgaver

Fugearbejde.

Der udskiftes fugebånd til elastisk fuge på vinduer og dørpartier på lejligheder i stueplan og på 1. sal med altaner til gården. Mail herom udsendes.

 

Maling af vindskeder.

Poul har malet vindskeder på nordsiden af teknikskuret. Ved samme lejlighed blev det konstateret, at vindskederne mod syd er i en sådan forfatning at de bør skiftes. Tilbud herfor indhentes.

 

Det bør ud fra vurdering overvejes om, skråvindue i badeværelse hos enkelt andelshaver bør udskiftes. Anslået udgift hertil 25.000 kr.

 

Legeplads

Der arbejdes videre på dette i det nedsatte udvalg. Pia vil dermed forsøge at genoplive udvalget, herunder ´fange´ idéer på havedagen.

 

Dog arbejdes der videre på at sikre kant eller lign. omkring sandkassen samt en eventuel flytning af sandkassen.

 

 

Behandling af indkomne forslag

Intet til dette punkt.

 

 

Evt.

Mail fra andelshaver

 

Personsag. Behandlet i fortrolighed.

 

 

Næste mødedato

6. august 2024 kl. 19.30.

 

(Efter mødet er næste møde flyttet til den 7. august 2024 kl. 19.30.)