Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Onsdag d. 15. februar 2023 kl. 19.30

Fremmødte:

Leif, Jens, Kjeld, Poul, Klaus, Patrick og Pia.

Meldt fra / ikke mødt:

Line

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

 

Klaus

Generalforsamling, tirsdag den 25. april 2023

Administrator Birgitte Rasmussen deltog.

 

Årsrapport 2022

Administrator gennemgik årsrapporten 2022 over for bestyrelsen. Bestyrelsen havde enkelte rettelser hertil, som administrator vil gå videre med.

 

Budget 2023-2024

I budget for 2023 og 2024 er der taget højde for stigende priser fra vores leverandører. Desuden er der stadig ønske om at sikre rum til normal hensættelse på 90.000 kr.

 

I forlængelse af dette foreslår bestyrelsen en forhøjelse af boligafgiften på ca. 3 %.

 

Evt. forslag til Generalforsamling 2023

Bestyrelsen vil fremsætte forslag om ændring af vedtægternes § 33, stk. 2, så den reviderede og underskrevne årsrapport samt forslag til drifts- og likviditetsbudget fremsendes digitalt (jævnfør § 24, stk. 1) til andelshaverne senest 14 dage før ordinær generalforsamling.

 

Hvis man som andelshaver fortsat ønsker dokumenterne i papirformat, skal man give formanden skriftlig besked herom.

 

Tidsplan

-      Opslag i gården om tid og sted, senest den 27. marts 2023.

-      Indkaldelse til ordinær general-forsamling inkl. årsrapport mv. omdeles senest den 11. april 2023.

-      Frist for forslag er senest den 17. april 2023 ved at det/de sendes/-afleveres til formanden, eller den 21. april 2023 ved at det er omdelt i papirformat eller digitalt til samtlige andelshavere eller ved opslag i gården.

 

Formanden orienterer

 

Høringssvar lokalplan 469 for Avedørelejren

Bestyrelsen har afgivet høringssvar til Hvidovre Kommune, se dette på vores hjemmeside under fanebladet Nyheder.

 

Affald mv.

Der var rettet henvendelse til andelshaver vedr. større mængde af kasserede skabe mv. stående på egen terresse og fællesarealer. Dette godkendt kortvarigt, og maksimalt til næste storskralds-weekend.

 

I forlængelse af dette, vil bestyrelsen med henvisning til vores Husorden og Brandmyndighederne i Hvidovre kommune forbeholde sig ret til at få dette, og efter varsel til andelshaver, foranstaltet fjernet/bortskaffet for andelshavers regning.

 

Hjemmeside

DK Hostmaster hæver det årlige gebyr for vores hjemmeside med 10 kr. inkl. moms, så det fremover udgør 70 kr.

 

Nyt fra grundejerforeningen (GRAVL)

Generalforsamling den 27. april 2023

Vi regner med at være repræsenteret fra bestyrelsen til grundejerforeningens generalforsamling.

 

Overvejelse om forslag til parkerings-ordning i Avedørelejren.

 

 

 

 

Storskrald

Næste storskrald er den 17.-19. februar.

 

Øvrige i året 2023:

21.-23. april

23.-25. juni

18.-20. august

20.-22. oktober

15.-17. december

 

Kommunikation med GRAVL

Vores formand har foreslået over for GRAVL, at de også kommunikerer direkte til foreningens formænd og ikke kun ved opslag på Facebook. Dette har GRAVL taget til efterretning og vil praktisere fremover.

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Julehygge 6. december 2022

Bestyrelsen syntes, at det var et hyggeligt arrangement og med rimelig tilslutning.

 

Flere arrangementer af forskellig art forventes fremover.

 

Lækage på varmtvandsbeholder

Der blev i december 2022 konstateret lækage på rør på vores varmtvands-beholder. Ved hurtig indsats og akut tilkald til VVS’er blev dette lappet. Ved næste kedelrens skal dette rør dog skiftes.

 

Høringssvar lokalplan 469 for Avedørelejren

Jens orienterede kort om dette med fokus på p-pladser i Avedørelejren og det af kommunen foreslåede galvaniserede støbejernshegn.

 

Diverse reparation og vedligeholdelse

Poul orienterede kort om følgende:

-      Tagryg, der er stadig små slip af denne, som skal repareres ved lejlighed.

-      Ovenlysvinduer skal skiftes over tid. Plan herfor udarbejdes efter besigtigelse.

-      Fugebånd ved vinduer på 1. sal og opefter, skal skiftes over tid. Plan herfor udarbejdes efter besigtigelse.

 

Ovennævnte forventes foretaget ved samlet entreprise.

 

Status vedr. verserende sager

Ingen.

 

 

Behandling af indkomne forslag

Ingen.

 

 

Evt.

Havedage

Der er overvejelse om forslag for at ændre pligten for deltagelse i vores havedage fra 1 til 2 for at undgå at blive opkrævet gebyr for manglende deltagelse.

 

Vandpytter i gården

Jens orienterede om, at de skårne firkanter i gårdens flisebelægning er blevet løsnet/renset. Dette medførte umiddelbart et bedre dræn.

 

Det skal undersøges om der er flere fliser i vores belægning i gården, som med fordel kan skæres til, så der bliver dræn/faskine til afledning af vandet.

 

Overvejelser om at der til en havedag bliver en arbejdsopgave med at rette fliser i gården, evt. etapevis.

 

Drøftes videre til næste bestyrelsesmøde, når vandpytter formentlig er ”lokaliseret” i gården.

 

Næste mødedato

Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19.30.