Referat af bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 19.30

Fremmødte:

Leif, Pia, Kjeld, Jens, Poul og Klaus.

Meldt fra / ikke mødt:

Patrick og Line

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

 

Klaus

Generalforsamling, tirsdag den 25. april 2023

Årsrapport 2022

Den opdaterede og tilrettede årsrapport ikke modtaget fra administrator. Denne afventes for en sidste gennemgang af bestyrelsen.

 

Budget 2023-2024

Budgetforslagene for 2023 og 2024 gennemgået på ny og bestyrelsen ændrede med en mindre forhøjelse på boligafgiften og hensættelse til forbedringer.

 

Bestyrelsens beretning

Formanden havde lavet et udkast til denne, som blev gennemgået. Enkelte rettelser, herefter blev den enstemmigt godkendt.

 

Evt. forslag til Generalforsamling 2023

-      Bestyrelsen fremsætter forslag vedr. elektronisk udsendelse af post til andelshaverne.

-      Et flertal i bestyrelsen fremsætter forslag vedr. antal af årlig deltagelse til havedag forinden ”bøde” for udeblivelse.

 

Valg af bestyrelse inkl. suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer på valg (Jens og Poul) er villige til genvalg.

 

Én suppleant ønsker at udtræde af bestyrelsen. Formanden havde forespurgt enkelte andelshavere for evt. at indtræde som suppleanter. Overvejelser foregår.

 

Formanden orienterer

 

Havedag 23. april 2023 kl. 11.00

Bestyrelsen gennemgik uddelt udkast til opgaveliste. Enkelt rettelse, og herefter godkendt.

 

Interesseliste

Formanden er i gang med en revideret håndtering af interesselisten, herunder udarbejdelse af ny vejledning på vores hjemmeside. Desuden er der en oprydning i gang af personer på interesselisten, hvor der pt. er 67 personer, hvoraf 56 har fået mail om de stadig er interesseret i at være på denne. Resten vil modtage samme mail.

 

Dropbox – bestyrelsens digitale arkiv

Der er også igangsat en oprydning af denne, herunder overvejelser om dens brug og rækkevidde.

 

Nyt fra grundejerforeningen (GRAVL)

Generalforsamling den 27. april 2023

Fra bestyrelsen deltager Leif, Kjeld og Poul

herfra.

 

Bestyrelsen overvejer at stille forslag om:

 

-      afmærkning af parkeringspladser i Avedørelejren, og

-      bemyndigelse til bestyrelsen til etablering af p-ordning.

 

Desuden forventes det, at der er beboermøde forinden selve generalforsamlingen. Til dette møde vil der være mulighed for alle beboere i Avedørelejren at deltage i spisning og stille bestyrelsen spørgsmål og forslag om og til dets virke, livet i Avedørelejren mv.

 

 Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Klapvogn i trappeopgang

Bestyrelsen har igen konstateret, at der henstår en klapvogn i vores opgang, som tilsyneladende ikke anvendes efter de af bestyrelsen udstukne retningslinjer. Disse er tidligere udmeldt til at være daglig/næsten daglig brug.

Det er op til ejer af klap-/barnevogne at vurdere dette og indrette sig efter bestyrelsens udmelding.

 

Den pågældende andelshaver er kontaktet herom.

 

Forespørgsel om emhætte

En andelshaver har henvendt sig til bestyrelsen vedr. udskiftning af sin emhætte. Bestyrelsen har svaret, at emhætten er foreningens ejendom og derfor er en udskiftning foreningens sag.

Hvis der ikke er tale om fejlfunktioner, så betaler foreningen ikke for udskiftning. Ønsker en andelshaver af andre årsager at udskifte sin emhætte, skal det ske via foreningen.

 

Toilet

En andelshaver havde henvendt sig til bestyrelsen vedr. besværligt og til tider tilstoppet skyl i toilet. Toilettet besigtiget af Frambo VVS. Besigtigelsen viste, at der var en mindre tilstoppelse af toilettets gummi manchet, som med overvejende sandsynlighed er opstået ved for meget toiletpapir kombineret med små skyl.

 

Bestyrelsen anser ovennævnte for at være andelshavers egen vedligeholdelse.

 

Bestyrelsen skal henlede opmærksomheden på, at ved toiletpapir i kummen, kan stort skyl med fordel anvendes til forebyggelse af stilstoppet afløb.

 

Bestyrelsen overvejer i forlængelse heraf at anskaffe en højtryksspuler.

 

Vinduer m.v.

Bestyrelsen har modtaget tilbud på reparation af døre og vinduer i 1. og 2. sals højde. Tilbud modtaget fra Vallensbæk Maskinsnedkeri og lyder på ca. 150.000 kr. inkl. liftleje.

 

Bestyrelsen accepterede tilbuddet og igangsætter arbejdet. Dette forventes udført ultimo april/maj måned.

 

Låst knallert ved skraldestation

Der har over meget lang tid henstået en knallert ved vores skraldestation som tilsyneladende ikke anvendes.

 

Bestyrelsen har henvendt sig til Politiet om denne, men forgæves.

 

Derfor en forespørgsel fra bestyrelsen, om der er nogen andelshaver, som er ejermand af denne knallert eller har kendskab til en ejer, så hører bestyrelsen gerne herom.

 

Varmeapparater i fællesarealer

Varmeapparaterne i vores fællesarealer skal på termostaten stå på ”2”. Ingen må ændre dette.

 

Status vedr. verserende sager

Vandpytter i gården

Efter større regnskyl samles der større generende vandpytter i gården. Disse er nu markeret og fotograferet for udbedring. Overvejelser om denne udbedring, herunder hvordan og om det skal være en opgave til de næste havedage.

 

Behandling af indkomne forslag

Ingen.

 

Evt.

Et bestyrelsesmedlem var blevet kontaktet af en andelshaver, da denne følte sig forurettet kontaktet af andet bestyrelsesmedlem i forbindelse med forkert affaldssortering. Det andet bestyrelsesmedlem havde dog i egenskab af privatperson rettet henvendelse til andelshaver, da denne for 2. gang havde lagt sin dagrenovation i sort affaldspose i madaffaldscontaineren. Indhold af affaldspose viste hvem andelshaveren var. Henvendelsen var sket i god mening og tone, for at den gode affaldssortering i vores miljøstation kan fortsætte.

 

Næste mødedato

25. april 2023 kl. 17.30