Magasingårdens vedtægter

Sidst revideret 23. april 2024

 

 

 

 

 

 

VEDTÆGTER

 

FOR

 

A/B MAGASINGÅRDEN

 

 

 

 

§ 1.

Navn og hjemsted

(1.1) Foreningens navn er A/B Magasingården.

(1.2) Foreningens hjemsted er i Hvidovre Kommune.

 

§ 2.

Formål

(2.1) Foreningens formål er at eje, drive, og administrere ejendommen matr.nr. 2 CÆ Avedøre By, Avedøre, beliggende Østre Kvartergade 19-25, 2650 Hvidovre.

 

§ 3.

Medlemmer

(3.1) Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der beboer eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg.

(3.2) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.3) Ved flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.4) Hver andelshaver må ikke benytte mere end én bolig i for­eningen og er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andels­haveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institu­tionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende.

(3.5) Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og de skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i § 3, stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig på de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 15. Såfremt pant er optaget inden 21.04.2010, kan panthaver ikke omfattes af denne bestemmelse.

 

 

 

 

§ 4.

Indskud

(4.1) Indskuddet udgør følgende:

Bolig nr.

 

Kontant indskud i kr.

Bolig nr.

Kontant indskud i kr.

Bolig nr.

Kontant indskud i kr.

1

294.000

12

199.000

23

249.000

2

285.000

13

399.000

24

329.000

3

419.000

14

409.000

25

285.000

4

399.000

15

329.000

26

285.000

5

285.000

16

269.000

27

269.000

6

285.000

17

349.000

28

399.000

7

399.000

18

349.000

29

285.000

8

269.000

19

209.000

30

294.000

9

209.000

20

339.000

31

399.000

10

349.000

21

329.000

32

409.000

11

349.000

22

199.000

 

 

 

(4.2) Indskuddet skal indbetales kontant.

 

§ 5.

Hæftelse

(5.1) Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forplig­telser vedrørende foreningen, jfr. dog stk. 2.

(5.2) For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne uanset stk. 1 personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom.

(5.3) En fratrædende andelshaver eller andelshaverens bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1 og stk. 2 indtil ny godkendt an­delshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forplig­telsen.

 

§ 6.

Andel

(6.1) Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud.

(6.2) Andelene kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 13-18, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens § 6b.

(6.3) Andelsboligen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæringer til brug for tinglysning af pantebreve eller retsforfølgning i henhold til andelsboligforeningslovens § 4 a, ligesom foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler for eventuel vurdering af forbedringer m.v.

 

§ 7.

Benyttelse af andelsboligen

 (7.1) En andelsbolig må udelukkende benyttes til beboelse. Bestyrelsen kan tillade erhverv, der ikke medfører tilgang af kunder, ombygning af andelsboligen og skiltning, såfremt det ikke er til gene for de øvrige beboere, og det er tilladt efter kommunale forskrifter.

(7.2) Foreningen kan efter generalforsamlingens bestemmelse med hver andelshaver oprette en boligaftale, der indeholder bestemmelser om andelsboligens brug m.v.

(7.3) Andelshaveren er forpligtet til at flytte ind i andelsboligen og benytte andelsboligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(7.4) En andelshaver må kun benytte én andelsbolig i foreningen og er forpligtet til at bebo andelsboligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende, hvor andelshaveren har ret til at lade andelsboligen stå tom, overlade brugen til et husstandsmedlem eller fremleje andelsboligen efter § 11.

 

§ 8.

Boligafgift

(8.1) Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle andelshavere af generalforsamlingen.

(8.2) Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse for de enkelte andelsboliger fastsættes således, at fordelingen sker i samme forhold som andelshavernes andel i foreningens formue, jf. § 6, stk. 1.

(8.3) En andelshaver er forpligtet til at betale boligafgift, indtil en ny andelshaver har overtaget andelsboligen, og dermed er indtrådt i forpligtigelsen.

(8.4) Boligafgiften betales månedligt den 1. hverdag i måneden. Ved for sen betaling af boligafgift kan opkræves gebyr svarende til det påkravsgebyr, der ifølge lejelovgivningen kan opkræves ved for sen betaling af leje.

 

§ 9.

Vedligeholdelse

(9.1) En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedlige­holdelse inde i boligen, bortset fra vedligeholdelse af central­varmeanlæg og fælles forsynings‑ og afløbsledninger og bortset fra udskiftning af hoveddør samt vinduer og udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også even­tuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve, køkkener, hårde hvidevarer og sanitære installationer. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde.

(9.2.) I det omfang der til boligen er knyttet altan eller brugsret til have, er andelshaveren endvidere forpligtet til at vedligeholde altanen/haven.

(9.3) En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne.

(9.4) En andelshaver er forpligtet til at vedligeholde de individuelle forbedringer og forandringer, der er udført i andelsboligen.

(9.5) Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger, fælles anlæg samt fælles udenomsareal. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen. På den årlige Generalforsamling planlægges 3 pligtarbejdsdage for lettere vedligeholdelse, Andelshaveren er forpligtet til at deltage i mindst 1 af disse. I modsatfald opkræves andelshaveren for 6 timers arbejde jævnfør Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations timesats for værdi af eget arbejde. Ved salg/overdragelse vil sælger henh. køber blive opkrævet for alle manglende pligtarbejdsdage i den periode andelsboligen ejes. Bestyrelsesarbejde i AB Magasingården, aktiv deltagelse i bestyrelses nedsatte udvalg, samt udførsel af andet bestyrelses godkendt pligtarbejde kan kompensere for manglende deltagelse på pligtarbejdsdage. Mulig kompensation afgøres af bestyrelsen.

(9.6) Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse end nævnt i stk. 1-4, herunder af bygninger, skure og carporte samt fælles anlæg. Andelsboligforeningen er desuden ansvarlig for vedligeholdelse af varmeanlæg, herunder varmeunit, radiatorer, termostater og rørføring, fælles forsynings- og afløbsledninger i andelsboligerne, udskiftning af etageadskillelsen medmindre udskiftningen er nødvendiggjort af andelshaverens manglende vedligeholdelse af gulvbelægningen og udvendig vedligeholdelse samt udskiftning af hele vinduer samt hele døre, der fører ud af andelsboligen. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med en eventuel fastlagt vedligeholdelsesplan.

(9.7) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve vedligeholdelse, der er nødvendig af hensyn til bygningens stand, foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan foreningen få vedligeholdelsesarbejdet udført for andelshaverens regning eller andelshaveren kan ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jf. § 20.

§ 10.

Forandringer

(10.1) En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i andelsboligen, jf. dog stk. 2 og 3. Forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter. Forandringer skal anmeldes skriftligt til bestyrelsen senest 5 uger inden de iværksættes.

(10.2) Ønskes forandringerne udført af hensyn til ældre eller handicappedes særlige behov, kan bestyrelsen betinge forandringernes gennemførelse af reetablering ved andelshaverens fraflytning.

10.3) Vurderer bestyrelsen, at den ansøgte forandring vil stride mod stk. 1, 2. pkt. eller at forandringen vil medføre væsentlige gener for de øvrige beboere i ejendommen, kan bestyrelsen gøre indsigelse inden 3 uger efter anmeldelsen. Foreningen kan kræve, at andelshaveren refunderer rimelige udgifter til at få forandringen vurderet af en fagmand. Gør bestyrelsen indsigelse, skal iværksættelse af forandringen udskydes, indtil der er opnået enighed med bestyrelsen, eller det er fastslået, at indsigelsen var uberettiget.

(10.4) En andelshaver er ikke berettiget til at foretage foran­dringer af boligens ydre herunder altanen, medmindre bestyrelsen in­den arbejdets iværksættelse har godkendt forandringen. Bestyrel­sen kan nægte at godkende en anmodning om forandring, såfremt bestyrelsen skønner, at forandringen vil være uhensigtsmæssig, herunder virke ødelæggende på boligernes arkitektoniske udtryk, eller skønnes at ville stride mod andre andelshaveres interes­ser.

(10.5) Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvar­ligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokal­planer og andre offentlige forskrifter. Andelshaveren er forpligtiget til at ansøge kommune om godkendelse af alle ændringer i bolig.

(10.6) Andelshavere i omkringliggende boliger er forpligtet til at give adgang til boligen, hvis dette er nødvendigt for at udføre forandringen. Forandringen skal ske med mindst mulig gene for de berørte andelshavere. Reetablering i de omkringliggende boliger skal ske inden for en rimelig frist fastsat af bestyrelsen. Adgang til boligen skal varsles med 4 uger.

(10.7) Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed, uanset om der er ført tilsyn efter stk. 4. I tilfælde, hvor der kræves byggetilladelse efter byggelovgivningen eller tilladelse efter andre offentlige forskrifter, skal tilladelsen desuden forevises bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes. Ved forandringer, der kræver udførelse af autoriserede håndværkere, skal andelshaveren dokumentere, at den/de udførende håndværkere er autoriserede og har tegnet passende ansvarsforsikring. Dokumentation skal forevises bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes.

(10.8) Såfremt en andelshaver lader en forandring udføre i strid med bestemmelserne i stk. 16, kan bestyrelsen kræve reetablering foretaget inden for en fastsat frist. Foretager andelshaveren ikke reetablering inden fristens udløb, kan foreningen få reetablering udført for andelshaverens regning eller andelshaveren kan ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jf. § 21.

(10.9) En andelshaver er erstatningsansvarlig for skade, herunder hændelig skade, der er forårsaget af de forandringer, som andelshaveren selv har foretaget, eller som er foretaget for andelshaveren af andre, herunder selvstændigt virkende tredjemand.

 

§ 11.

Fremleje

(11.1) En andelshaver, der har boet i andelsboligen i normalt mindst et halvt år, er berettiget til at fremleje eller -låne sin andelsbolig med bestyrelsens tilladelse. Tilladelse kan kun gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode, på normalt højest 2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde, såsom svigtende salg. Hvis en andelshaver har haft sin andelsbolig fremlejet, skal andelshaveren bebo boligen minimum ét år, før ny fremleje kan godkendes. Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet, men er ikke ansvarlig for at lejelovgivningen, herunder reglerne om lejens fastsættelse, overholdes.

(11.2) Fremleje eller -lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de betingelser, der fastsættes af bestyrelsen.

 

 

§ 12.

Husorden

12.1) Generalforsamlingen kan fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v. Sådanne regler er til enhver tid bindende for alle andelshavere, jf. dog stk. 2.

(12.2) Uanset bestemmelser om forbud mod husdyrhold er det altid tilladt at holde førerhund.

(12.3) Bestemmelser om husdyrhold kan dog kun ændres såle­des, at bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død.

(12.4) Alle udgifter for andelsboligforeningen, herunder alle udgifter til juridisk bistand vedrørende sager om en andelshavers misligholdelse af vedtægter og vedtage ordensregler påføres den misligholdende andelshaver enten ved fradrag i salgssummen, eller som opkrævning sammen med boligafgift. Varsling af misligholdende andelshaver, skal ske skriftligt.

 

§ 13.

Interesseliste

(13.1) Bestyrelsen administrerer en interesseliste, hvor tilmelding alene sker via e-mail med angivelse af evt. særlige ønsker. Alle som accepterer at deres tilmeldingsemail kan udleveres til sælgere, registreres på interesselisten.

(13.2) Efter den i §14.4 nævnte 14 dages frist udleveres interesselisten til de/den andelshaver(e), som ønsker at sælge. Vedkommende skal kontakte personer på interesselisten, hvis ønsker svarer til den udbudte andel, og dem med højeste anciennitet kontaktes først. Når interesselisten er udtømt, kan andelen udbydes frit.

(13.3) Bestyrelsen bemyndiges til at opkræve et gebyr for optagelse på interesselisten.

 

§ 14.

Overdragelse

(14.1) Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, skal andelshaveren skriftligt underrette administrator og bestyrelsen skriftligt herom med angivelse af ønsket overdragelsesdato.

(14.2) Bestyrelsen skal godkende en ny andelshaver. Nægtes godkendelse skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles. Sælges en andel til under andelskrone 1,00, forudsættes bestyrelsens godkendelse af ny andelshaver en godkendt kreditvurdering.

(14.3) En andelshaver kan overdrage sin andel til en anden, som sammen med andelshaveren har boet i boligen i mindst 24 måneder med folkeregisteradressen på denne op til overdragelsesdato. I så fald træder reglerne i (14.4) ff. ikke i funktion.

(14.4) Det skal ved brev eller opslag med mindst 14 dages varsel bekendtgøres, at andelshaverne kan indstille en kandidat eller sig selv til en ledigbleven bolig. Bekendtgørelsen skal angive hvilken bolig, der er/vil blive ledig samt overdragelsessummen for boligen.

(14.5) Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge:

A)         Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig, eller til børn, børnebørn, søskende, forældre eller bedsteforældre eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før overdragelsen.

B1)       Andre andelshavere, som på forhånd har anmeldt interesse i pågældende lejlighedstype. Andelshaver med størst anciennitet har fortrinsret. Ved lige anciennitet trækkes der lod mellem de anmeldte andelshavere. Dog gælder at er denne mulighed alene er aktuel i første led og dermed gælder den ikke for den andel, som udbydes af andelshaver, der har anmeldt interesse.

B2)        Andre andelshavere. Andelshaver med størst anciennitet har fortrinsret. Ved lige anciennitet trækkes der lod mellem de rettidigt anmeldte andelshavere.

C)         Andre personer der indstilles af den fraflyttende andelshaver eller af en andelshaver inden fristen i §14.4. Der kan kun indstilles kandidater, som er tilmeldt interesselisten. Hver andelshaver kan indstille én kandidat til boligen. Indstilles der flere kandidater, tildeles andelen den indstillede med længst anciennitet på interesselisten. Hvis der er flere kandidater med samme anciennitet, trækkes der lod mellem de indstillede kandidater.

(14.6) Andelshaver, der ønsker at fraflytte sin bolig, skal inden opslag have afleveret alle oplysninger, som er fra sælgers side er nødvendig til udarbejdelse af en overdragelsesaftale. En kandidat skal senest 14 dage efter den i 14.4 angivne 14 dagens varsel kunne underskrive en overdragelsesaftale.

(14.7) Bestyrelsen indkalder køber til møde senest 3 uger efter at bestyrelsen har modtaget den af sælger og køber underskrevne overdragelsesaftale.

(14.8) Bestemmelserne i 14.5 vedr. fortrinsret for andre andelshavere gælder for børn af andelshavere på lige fod med andelshavere. Fortrinsret for børn af andelshavere bortfalder ved barnets fraflytning.

(14.9) For bestemmelserne i 14-5.vedr. anciennitet gælder at ved tilbageflytning er anciennitet nulstillet.

 

§ 15.

Pris

(15.1) Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftaler efter § 15.3. Be­styrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb op­gjort efter nedenstående retningslinjer:

A)         Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris med eventuel prisudvikling, som senest er godkendt af generalforsamlingen. Andelenes pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligfore­ningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af forenin­gens ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af forenin­gens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er binden­de, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. Prisudviklingen for ejendommen fastsættes ved en valuarvurdering. Sker der inden næste generalforsamling væsentlige ændringer i foreningens forhold, som påvirker foreningens formue negativt, såsom et fald i ejendommens værdi, optagelse af nye lån eller væsentlige kursreguleringer, skal bestyrelsen nedsætte værdien af andelen til den maksimalt lovlige pris ifølge andelsboligforeningsloven under hensyntagen til generalforsamlingsbestemte henlæggelser.

B)         Værdien af forbedringer, jfr. § 10, ansættes til anskaffel­sesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage. Såfremt andelshaveren under byg­geriets opførelse og inden overtagelsesdagen efter aftale har betalt særskilt forhøjet vederlag for installationer, såsom køkken, skabe og fliser, opgøres og afskrives det særskilt betalte vederlag som ovenfor anført.

C)         Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller in­stalleret i boligen, fastsættes under hensyntagen til an­skaffelsespris, alder og slitage.

D)         Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld beregnes pristillæg respektive prisnedslag under hensyn hertil.

(15.2) Værdiansættelse og fradrag efter stk. 1 litra B ‑ D fast­sættes efter en konkret vurdering med udgangspunkt i det forbed­ringskatalog og de værdiforringelseskurver, der er fastlagt af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation som vejledende. Anskaffelsesprisen for eget arbejde ansættes til den svendeløn, excl. avance og offentlige afgifter, som et tilsvarende stykke arbejde ville have kostet. Såfremt boligen er udstyret med hår­de hvidevarer eller husholdningsmaskiner, der tilhører andelsbo­ligforeningen, men skal vedligeholdes og fornyes af andelshave­ren, beregnes tillæg respektive nedslag efter litra D under hen­syntagen til maskinernes alder og forventede normal levetid. Omkostninger til vurdering betales af overdrageren.

(15.3) Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederla­get sættes til værdien i fri handel. Erhverver skal indtil over­tagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekøbet el­ler retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øv­rige aftalte vilkår.

(15.4) Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og foretages af en af bestyrelsen udpeget vurderingsmand på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.

(15.5) Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhver­veren eller bestyrelsen om fastsættelse af pris for forbedrin­ger, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller ‑ned­slag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en vold­giftsmand, der skal være særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår, og som udpeges af Andelsboligfore­ningernes Fællesrepræsentation. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgiftsman­dens vurdering er endelig og bindende for alle parterne. Vold­giftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mel­lem parterne eller eventuelt pålægges én part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften.

§ 16.

Fremgangsmåde

(16.1) Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udle­veret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsrapport og budget, samt en opstilling af overdragelsessum­mens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbed­ringer, inventar og løsøre, samt eventuelt pristillæg eller ‑nedslag for vedligeholdelsesstand. Erhverver skal endvidere in­den aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med andelsbolig­foreningslovens bestemmelse om prisfastsættelse og om straf.

(16.2) Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret de dokumenter og nøgleoplysninger, der er krævet i den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, herunder andelsboligforeningens vedtægter, energimærke, seneste årsrapport og budget, referat af seneste ordinære generalforsamling og eventuelle senere ekstraordinære generalforsamling samt vedligeholdelsesplan såfremt en sådan er udarbejdet. Erhververen skal endvidere have udleveret nøgleoplysningsskemaer om andelsboligen og andelsboligforeningen samt en eventuel erklæring om ændringer i nøgleoplysningerne. Foreningen skal udlevere nøgleoplysningsskemaerne til den andelshaver der ønsker at sælge hurtigst muligt og senest 10 arbejdsdage efter anmodning. For nøgleoplysningsskema om andelsbolig til salg løber fristen for udlevering fra det tidspunkt, hvor foreningen har modtaget relevant dokumentation fra andelshaveren vedrørende forbedringer, tilpasset løsøre mv. Dokumenterne kan udleveres elektronisk og eventuelt gøres tilgængelige på foreningens hjemmeside.

Sker der inden næste generalforsamling væsentlige ændringer i foreningens forhold, som påvirker foreningens formue negativt, såsom et fald i ejendommens værdi, væsentlige kursreguleringer eller optagelse af nye lån, er bestyrelsen forpligtet til at udfylde og udlevere erklæring om væsentlige ændringer i nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen.

(16.3) Foreningen kan kræve et gebyr for udarbejdelse af overdragelsesaftale. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgifter til besvarelse af forespørgsel fra ejendomsmægler m.m., samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægs-havere og ved tvangssalg eller -auktion.

(16.4) Der skal inden overdragelsesdagen være foretaget El- og VVS-tjek af lejligheden på initiativ af sælger. Rapporten skal ligeledes være køber, administrator og bestyrelsen i hænde inden overdragelsesdagen. Omkostningerne ved El- og VVS-tjek betales ligeligt af køber og sælger.

(16.5) Overdragelsessummen skal senest 2 uger før overtagelses­dagen indbetales kontant til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender, herunder udgifter til afhjælpning af mangler i lejligheden, og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien – afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver.

(16.6) Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende an­delshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter o.lign. Såfremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skøns­mæssigt beløb til dækning af erhververens eventuelle krav i an­ledning af mangler konstateret ved overtagelsen.

(16.7) Snarest muligt efter erhververens overtagelse af andelsboligen skal erhververen med bestyrelsen gennemgå andelsboligen for at konstatere eventuelle mangler ved andelsboligens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med andelsboligen. Erhververen kan kun komme med mangelindsigelser i til og med 14 dage fra overtagelsesdagen. Foreningen skal gøre erhververens og foreningens eventuelle krav gældende over for sælger senest 21 dage. Såfremt erhververen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til overdrageren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. Mangler der ikke har kunnet konstateres inden for fristen, skal erhververen efterfølgende gøre gældende direkte over for overdrageren.

(16.8) Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som nævnt i stk. 36, skal afregnes senest 3 uger efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen.

 

 

§ 17.

Ubenyttede boliger

(17.1) Har en andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin andelsbolig indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne i §§ 14-15, kan bestyrelsen bestemme, hvem der skal overtage andelsboligen, og de vilkår overtagelsen skal ske på. Ved overdragelse af andelsboligen finder § 14, stk. 4 og stk. 5, litra B og C og § 15 tilsvarende anvendelse og § 16 tilsvarende anvendelse. Såfremt der ikke er interesserede på ventelisterne, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage andelsboligen. Andelshaveren skal, indtil andelen er overdraget, fortsat opfylde sine forpligtelser over for foreningen herunder betale boligafgift. Andelshaveren skal endvidere medvirke til overdragelse af andelsboligen i fornødent omfang, herunder ryddeliggøre andelsboligen samt udlevere nøgler til andelsboligen til bestyrelsen på det tidspunkt, som bestyrelsen fastsætter som fraflytningstidspunkt. Foreningen er ved salg af andelsboligen berettiget til at lade en ejendomsmægler forestå salget for andelshaverens regning.

(17.2) - I forlængelse af den i § 17.1 nævnte 3. måneders periode, kan der i salgssituationer ansøges bestyrelsen om en forlængelse af denne periode. Andelen skal fortsat opsiges med 3 måneders varsel, til den 1. eller 15. i en måned, når der findes en ny andelshaver.

(17.3) - En fraflyttet andel skal være opvarmet og der skal føres ugentlige tilsyn med installationer.

 

§ 18.

Dødsfald

(18.1) I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle være berettiget til at fortsætte medlem­skab og beboelse af boligen.

(18.2) Hvis der ikke efterlades en ægtefælle eller denne ikke ønsker at benytte sin ret efter stk. 1, kan andelsboligen erhverves af nedennævnte efter godkendelse af bestyrelsen,

A) Samlever, som indtil dødsfaldet havde fælles husstand med den afdøde i mindst 3 måneder.

B) Afdødes børn, børnebørn, forældre, søskende eller bedsteforældre.

C) Personer, som af den afdøde over for bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andelsboligen ved sin død.

(18.3) Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til en af de efter forudgående stykker berettigede personer finder §§ 15‑17 tilsva­rende anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter forudgående stykker berettigede personer finder §§ 15 og 16 tilsvarende an­vendelse, dog bortset fra § 16 stk. 3‑6 om indbetaling og afreg­ning, idet erhververen i disse tilfælde indtræder i afdødes for­pligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengein­stitut.

(18.4) Er boligen ikke enten overtaget af en af de i stk. 2, litra A-C nævnte personer eller fraflyttet inden 6 måneder efter dødsfaldet, kan bestyrelsen efter en konkret vurdering bestemme, hvem der skal overtage andelsboligen og de vilkår, som overtagelsen skal ske på. Det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i § 16. Ved foreningens overdragelse af andelsboligen finder § 14, stk. 4 og stk. 5, litra B og C og § 15 tilsvarende anvendelse. Såfremt der ikke er § 14, stk. 5, litra B og C, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage andelsboligen.

 

§ 19.

Samlivsophævelse

(19.1) Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af par­terne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse be­varer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlem­skab og beboelse af boligen.

(19.2) Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophæ­velse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i hen­hold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles hus­stand med andelshaveren i mindst det seneste år før samlivsophæ­velsen.

(19.3) Ved ægtefælles fortsættelse af medlemskab og beboelse af boligen skal begge ægtefæller være forpligtet til at lade fortsættende ægtefælle overtage andel gennem skifte eller over­dragelse. Ved overdragelse i henhold hertil eller ved overdra­gelse i henhold til § 19, stk. 2 finder §§ 15‑17 tilsvarende an­vendelse. Ved fortsættende ægtefælles overtagelse gennem ægte­fælleskifte finder §§ 15 og 16 tilsvarende anvendelse, dog bort­set fra § 16 stk. 3‑6 om indbetaling og afregning, idet fortsæt­tende ægtefælle i disse tilfælde indtræder i tidligere andelsha­vers forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut.

 

§ 20.

Opsigelse

(20.1) En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen og sin brugsret til andelsboligen, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 14-19 om overdragelse af andelsboligen.

 

§ 21.

Eksklusion

(21.1) En andelshaver kan ekskluderes af foreningen og brugsretten til andelsboligen bringes til ophør af bestyrelsen såfremt andelshaveren:

A) trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift, påkravsgebyr eller andre skyldige beløb af enhver art,

B) groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jf. § 9, stk. 6,

C) foretager forandringer i andelsboligen i strid med kravene i § 10 og trods påkrav ikke foretager reetablering inden udløbet af en fastsat frist, jf. § 10, stk. 8,

D) optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere,

E) i forbindelse med overdragelse af andelsboligen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen, eller

F) gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet.

(21.2) Ekskluderes en andelshaver, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andelsboligen, og de vilkår overtagelsen skal ske på. Ved overdragelse af andelsboligen finder § 14, stk. 4 og stk. 5, litra B og C og § 15 tilsvarende anvendelse. Såfremt der ikke er interesserede i henhold til § 14, stk. 5, litra B og C, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage andelsboligen.

(21.3) Andelshaveren skal, indtil andelen er overdraget, fortsat opfylde sine forpligtelser overfor foreningen herunder betale boligafgift. Andelshaveren skal endvidere medvirke til overdragelse af andelsboligen i fornødent omfang, herunder ryddeliggøre andelsboligen samt udlevere nøgler til andelsboligen til bestyrelsen på det tidspunkt, som bestyrelsen fastsætter som fraflytningstidspunkt. Foreningen er ved salg af andelsboligen berettiget til at lade en ejendomsmægler forestå salget for andelshaverens regning. Efter salg finder afregning sted som anført i § 16.

 

§ 22.

Generalforsamling

(22.1) Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

(22.2) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

1)          Valg af dirigent.

2)          Bestyrelsens beretning.

3)          Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten.

4)          Forelæggelse af drifts‑ og likviditetsbudget til godkendel­se og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.

5)          Forslag.

6)          Valg.

7)          Eventuelt.

(22.3) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en general­forsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af andelshaverne eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.

 

§ 23.

Indkaldelse m.v.

(23.1) Generalforsamlingen indkaldes digitalt eller skriftligt med post eller omdeling med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Datoen for afholdelse af ordinær generalforsamling og om muligt ekstraordinær generalforsamling skal bekendtgøres ved opslag senest 4 uger før.

(23.2) Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der kan ikke indsendes forslag til en ekstraordinær generalforsamling.

(23.3) Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne digitalt, ved opslag, post eller omdeling senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

(23.4) Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsam­lingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og den­nes ægtefælle/samlever eller et myndigt husstandsmedlem. De(n) adgangsbe­rettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgi­ver. Administrator og revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage or­det på generalforsamlingen.

(23.5) Hver andel giver 1 stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle/samlever eller et myndigt husstandsmedlem, el­ler til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive 1 stemme i henhold til fuldmagt.

 

§ 24.

Digital kommunikation

(24.1) Foreningen (bestyrelsen eller administrator) kan fremsende dokumenter, herunder bl.a. meddelelser, indkaldelser til generalforsamling, forslag og opkrævninger digitalt til andelshaverne. Foreningen kan i korrespondancen med andelshaverne henvise til at eventuelle bilag er gjort tilgængelige på fx foreningens hjemmeside eller anden digital form, og bilagene vil hermed være betragtet som fremsendt til andelshaverne.

(24.2) En andelshaver er forpligtet til at sørge for, at foreningen til enhver tid har andelshavers gældende e-mail adresse.

(24.3) Hvis en andelshaver ikke kan modtage korrespondance digitalt, skal andelshaver give foreningen skriftlig besked. Foreningen er i så fald forpligtet til at fremsende det i stk. 1 nævnte materiale og anden øvrig kommunikation ved almindeligt brev. Eventuelle omkostninger ved en sådan kommunikation kan pålignes andelshaver.

(24.4) Påkravs-, påbuds- og eksklusionsskrivelser skal altid sendes med almindeligt brev til andelshaverne i henhold til lovgivning herom.

 

§ 25.

Flertal

(25.1) Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt fler­tal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i stk. 2 ‑ 4. Dog skal altid mindst 1/5 af samtlige mulige stem­mer være repræsenteret.

(25.2) Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regule­ring af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, eller om i­værksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbej­der, hvis finansiering kræver forhøjelse af boligafgiften med mere end 25%, eller om henlæggelse til sådanne arbejder med et beløb, der overstiger 25% af den hidtidige boligafgift, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et fler­tal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forsla­get endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.

(25.3) Ændring af vedtægternes § 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer overfor hvem andelshaverne hæfter personligt.

(25.4) Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens op­løsning, kan kun vedtages med et flertal på mindst 3/4 af samt­lige mulige stemmer. Er ikke mindst 3/4 af samtlige mulige stem­mer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 3/4 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der ind­kaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 3/4 af de repræsente­rede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.

 

 

 

 

 

§ 26.

Dirigent m.v.

(26.1) Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

(26.2) Sekretæren skriver referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside eller omdeles senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 27.

Bestyrelse

(27.1) Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlin­gens beslutninger.

§ 28.

Bestyrelsesmedlemmer

(28.1) Bestyrelsen består af en formand og 2‑4 øvri­ge bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse.

(28.2) Formanden vælges af generalforsamlingen i lige år for to år ad gan­gen.

(28.3) 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

(28.4) Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen 1 - 3 bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres række­følge.

(28.5) Som bestyrelsesmedlemmer eller ‑suppleanter kan vælges andelshavere, disse ægtefæller samt myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller ‑suppleant kan kun vælges én per­son fra hver husstand og kun en person, der bebor andelsboli­gen. Genvalg kan finde sted.

(28.6) Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en sekretær.

(28.7) Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordi­nære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næst­formanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsam­ling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

 

§ 29.

Møder

(29.1) Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have sær­interesser i sagens afgørelse.

(29.2) Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøder. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside efter godkendelse af bestyrelsen.

(29.3) I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

 

§ 30.

Tegningsret

(30.1) Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelses­medlemmer i forening.

 

§ 31.

Administration

(311.1) Generalforsamlingen kan vælge en admini­strator til at forestå ejendommens almindelige og juridiske forvalt­ning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administra­tor. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser.

(31.2) Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen admini­strator, varetager bestyrelsen ejendommens administration, og reglerne i stk. 3 og 4 finder da anvendelse.

(31.3) Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelses­medlem skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning ved underskrift fra to bestyrelsesmed­lemmer i forening. Alle indbetalinger til foreningen være sig boligafgift, leje, indbetalinger i forbindelse med overdragelse af andele eller andet, skal ske direkte til en sådan konto, li­gesom også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes di­rekte på en sådan konto.

(31.4) Bestyrelsen kan helt eller delvis overlade bogføring, op­krævning af boligafgift, varetagelse af lønningsregnskab og ud­betaling af faste (periodiske) betalinger, til et pengeinstitut eller et statsautoriseret eller registreret revisionsfirma. I det omfang en sådan overladelse ikke er sket, skal bestyrelsen af sin midte vælge en regnskabsfører, der er ansvarlig for bog­holderi, opkrævninger, lønningsregnskaber og periodiske udbeta­linger.

(31.5) Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske an­svar over for foreningen, andelshaverne og tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvars‑ og besvigelsesforsikring. Forsik­ringssummens størrelse skal oplyses i en note til årsrapporten.

 

§ 32.

Årsrapport

(32.1) Foreningens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen og en eventuel administrator. Regnskabsåret er kalenderåret.

(32.2) I forbindelse med udarbejdelse af årsrapport udarbejdes forslag fra bestyrelsen til den pris og eventuelle prisudvikling på andelsboligerne, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling, jf. § 14. Forslaget anføres som en note til årsrapporten.

(32.3) Hvert år medtages i budgettet og balancen et beløb til henlæggelse i en fond som en særlig post. Fonden kan efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til vedligeholdelse, genopretning, forbedringer og fornyelser. Beløbets størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen. Det i fonden opsparede beløb kan ikke medregnes ved beregning af andelsværdien.

(32.4) Varmeregnskabet afregnes i et særskilt regnskab. Alle udgifter til betaling af måleraflæsning, varmeanlæg, termiske vurderinger og økonomiske beregninger betales ovre den enkelte andelshavers varmeforbrug og i forhold til andelsstørrelse.

 

§ 33.

Revision

(33.1) Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller re­gistreret revisor til at revidere årsrapporten. Revisor skal føre revisionsprotokol.

(33.2) Den reviderede, underskrevne årsrapport samt forslag til drifts- og likviditetsbudget fremsendes digitalt (jævnfør (24.1) til andelshaverne senest 14 dage før ordinær generalforsamling.

 

§ 34.

Opløsning

(34.1) Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

(34.2) Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid væren­de andelshavere i forhold til deres andels størrelse.

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 14. august 2003 samt ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling den 27. marts 2006, den 14. april 2009, den 21. april 2010, den 6. april 2011, den 17. april 2013, 22. april 2015, 20. april 2017, 11. april 2019, 14. september 2020, 26. april 2022, 25. april 2023 og 23. april 2024.