Nyheder

Vejledning til sælger og køber om overdragelser

Bestyrelsen har annonceret ved generalforsamlingen udarbejdet en vejledning til sælger og køber om overdragelser med tilhørende skemaer, som kan downloades og dermed bruges som skabelon. Bemærk at fremover er den eneste måde at køber kan få udarbejdet en overdragelsesaftale er at benytte dette skema.

Download fra Praktiske Informationer / Salg af lejlighed

 

Dokumenter til salg

Så er alle dokumenter til brug for salg opdateret efter generalforsamling 2019 og klar til download fra hjemmesiden – under Praktiske Informationer / Salg af lejlighed.

 

Andelskrone og reserver

Hvert år foreslår bestyrelsen nogle beløb hensat til vedligeholdelse og reserver til imødegåelse af værdiforringelse af ejendommen. Sådanne forslag bygger naturligvis på nogle hensyn og overvejelser. Denne er ikke ændret, men nu har bestyrelsen valgt at formulere disse skriftligt, se Bestyrelsens tilgang og hensyn til vedligeholdelse af ejendommen og imødegåelse af fald i ejendomsværdien når en andelskrone indstilles. (23.2.2019)

 

Låneomlægning

På generalforsamlingen 30. januar 2019 blev vedtaget, at bestyrelsen kunne omlægge foreningens realkreditlån. Dette har bestyrelsen straks effektueret, således at vi pr. 1.4.2019 har ét 30 årig lån med afdrag. Der vil blive redegjort nærmere på foreningens ordinære generalforsamling 11. april 2019.

 

Afgørelse vedr. Lokalplan 466

Kommunalbestyrelsen har den 18. december 2018 vedtaget Lokalplan 466 endeligt. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en bebyggelse med etageboliger og rækkehuse inden for et område i den vestlige del af Filmbyen.

 

Prisstigning på tv-pakker

YouSee har annonceret prisstigninger og udvidet indhold.

Om indhold, se: https://kundeservice.yousee.dk/mere-tv/oversigt

Grundpakken stiger fra 193,74 kr. pr. måned til 203,04 kr. pr, måned, som opkræves med boligafgiften. (3-10-2018).

 

Høringssvar vedr. Lokalplan 466

Bestyrelsen har sendt dette høringssvar til kommunen:

Andelsforeningen Magasingården skal hermed gøre følgende gældende i forbindelse med ovennævnte

lokalplan.

Forudsætningen for en ny lokalplan i det foreslåede område vil være, at området fjernes fra den eksisterende

lokalplan 454, da såvel anvendelse som de mere generelle bestemmelser kommer til at afvige i væsentlig

grad fra den eksisterende lokalplan, som dækker området. Vi ønsker tillige, at lokalplanens bestemmelse om

parkering ikke er afhængig af lokalplan 454s bestemmelser om dobbeltparkering.

Parkeringsforhold: I relation til parkering er Avedørelejren allerede i dag udfordret på p-pladser. Vi ønsker

derfor, at der etableres det nødvendige antal p-pladser inden for selve lokalplansområdet, f.eks. på den del af

filmbyen som ligger inden for Lokalplan 466, – og at der ikke inddrages p-pladser uden for

lokalplansområdet. Antallet af p-pladser bør som minimum ligge på niveau med de krav, der er opstillet i

lokalplan 430, dvs. minimum én p-plads pr. 100 m2 bruttoetageareal, men gerne flere, da der efterhåndener

flere biler pr familie Samtidig ønsker vi, at samtlige p-pladser skal være etableret inden udstedelse af

ibrugtagningstilladelser for områdets boliger.

Da Filmbyen allerede er belastet af trafik, ønsker vi at der etableres kørende adgang til lokalplansområde

466, fra Avedøre Tværvej 56, og vandværksgrunden overdrages til Grundejerforeningen Avedørelejren,

således at Filmbyen bliver spærret for kørende trafik ved nr. 32. Dette gælder ikke mindst i byggeperioden

med megen tung trafik.

Vi ønsker tillige, at der stilles krav om etablering af cykelparkeringsfaciliteter i et væsentligt omfang, da vi

fra Avedørelejren har erfaring med de besværligheder, der er forbundet med at etablere disse efterfølgende.

Vi foreslår at de ejerforeningen for de nye boliger bliver medlem af grundejerforeningen Avedørelejren så de

kan bidrage til de fælles faciliteter i området.

(Sendt 12-9-2018)

 

Privatlivsbeskyttelsespolitik

Som alle mulige andre firmaer, institutioner og foreninger skal A/B Magasingården have en privatlivsbeskyttelsespolitik. Det vi så også nu, se nederst i den venstre valgmenu på hjemmesiden. (3-6-2018)

 

Generalforsamling 2018

2018 generalforsamlingen er afholdt mandag 16. april 2018. Bestyrelsens beretning, årsrapporten og budget blev godkendt og dermed er andelskronen nu 2,0978 og boligafgiften uændret.

Der var 21 tilstede, så selvom forslaget om at ændre vedtægternes §13.3-A fik klart flertal, så skal det vedtages på en kommende generalforsamling før det kan træde i kraft (kræver 2/3 fremmødt). Forslaget til ny husorden blev vedtaget og er lagt på hjemmesiden.

Leif blev genvalgt som formand. Kjeld og Klaus blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for to år og Pernille som bestyrelsesmedlem for et år. Marianne og Robert blev valgt som suppleanter. (22-04-2018)

 

Omkonstituering af bestyrelsen

I forbindelse med at den hidtidige næstformand Flemming Holland flytter fra Magasingården 1. marts 2018 er han i forbindelse med bestyrelsesmøde 19. februar 2018 udtrådt af bestyrelsen. For resten af perioden indtil generalforsamlingen 16. april 2018 træder Pernille Andersen ind i bestyrelsen. Bestyrelsen har konstitueret Jens Hasemann som næstformand. Flemmings øvrige opgaver er fordelt, se bestyrelsens opgaver. (20.02.2018)

 

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har revideret oversigten over bestyrelsens opgaver og alle opfordres til at se her i tilfælde, hvor man ønsker at kontakte bestyrelsen – og dermed kunne kontakte den rette ansvarlige. Formanden behøver ikke at fungere som fordelingscentral. (04-06-2017).

 

Høringssvar om lokalplan 458

Bestyrelsen har sendt et høringssvar om ejendommen Avedøre Tværvej 60-66 (de fire parcelhuse). Ejeren ønsker at kunne bygge tæt med op til 15 rækkehuse. Bestyrelsen mener at det vil være en forringelse af lokalområdet. Høringssvaret er offentliggjort i Hvidovre Avis 17. januar 2017 (17-01-2017).

 

Ny vedligeholdelsesplan

Nu har bestyrelsen vedtaget den årlige opdatering af vedligeholdelsesplanen for Magasingården

(17-01-2017).

 

Retningslinjer for a conto vand- og varmebidrag

Bestyrelsen har vedtaget Retningslinjer for a conto vand- og varmebidrag i Magasingården. Retningslinjerne fastlægger hvordan administrator skal håndtere fastlæggelse af a conto bidrag for vand og varme. Bestyrelsen ønsker at retningslinjerne skal drøftes på generalforsamlingen i april 2017(17-01-2017).

 

Beboerhuset

Nu er der offentliggjort regler for husorden og udlejning af beboerhuset: Beboerhuset-smedjen husorden-og-udlejning

Beboerhuset Smedjen kan kun lejes af beboere i Avedørelejren som er tilknyttet en forening eller virksomhed som er medlem af Avedørelejrens Grundejerforening. Der er to beskrivelser af vilkår, hvoraf fremgår:

-      På hverdage, mandag-fredag, udlejes Beboerhuset Smedjen i tidsrummet 10.00 – 16.00

-      På søn- og helligdage i tidsrummet 11.00 – 17.00.

-      På lørdage fra kl. 10 til kl. 10 næste dag. Arrangementer afsluttes senest kl. 02.00 og musik kl. 01:00.

Der er tale om nogle betingelser, som er mere brugbare end de betingelser, som indgik i de oprindelige beskrivelser af beboerhuset (20-11-2016).

 

Altansagen er afsluttet

Nu har vores faste håndværker Karl-Peter Top fjernet isoleringen på altanerne ved ØK21A, ØK21B og ØK25B. Han har også rådgivet os med hensyn til altanerne ved 21A og 23B: det er ikke nødvendigt at renovere disse. Hermed anser vi denne sag som afsluttet (20-11-2016).

 

Udsynet fra udkørsel fra P-plads

A/B Magasingården har sammen med A/B Artillerimagasinet haft et møde med kommunen om uhensigtsmæssige parkerede biler ud for udkørslen fra P-pladsen mellem vores bygninger. Særlig generende har en stor varevogn været. Kommunen har henvendt sig til firmaet og chaufføren har lovet bod og bedring. Derudover har kommunen sat gule prikker fra hjørnet Gl. Byvej/Filmbyen og forbi udkørslen til P-pladsen. Bestyrelsen har på møde 15.11.2016 med tilfredshed konstateret at disse tiltag har virket efter hensigten – og har takket kommunen for godt samarbejde. (10-09-2016 – opdateret 20-11-2016).

 

Nyt Energimærke

Der er i august 2016 blevet gennemført et syn af vores ejendom af EnergiFocus ApS med henblik på at få erstattet vores energimærke, som udløber i denne måned. Det nye energimærke kan ses her under Praktisk/Salg af lejlighed. Vi har igen energimærke C – og det gælder de næste 10 år. Der er nogle forskellige forslag til forbedringer, som bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde. Det skal bemærkes, at der er lang tilbagebetalingstid på alle forslag – og at de ikke vil ændre på niveau C. (21-08-2016).

 

 

 

------- oooo000oooo -------